Hỗ trợ doanh nghiệp

Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Nền kinh tế ngày càng phát triển, tuy nhiên, các doanh nghiệp lại thiếu điều kiện phát huy những điểm mạnh của mình. Vì thế nhà nước đưa ra các sách chính để hỗ trợ doanh nghiệp . Cụ thể:

1. Mục tiêu chung của hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

Mục tiêu chung của chương trình là phát triển các công ty tư nhân bền vững  đảm bảo chặt chẽ, kết hợp  hài hòa  hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030.

huy động các nguồn lực xã hội, từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế phát triển bền vững,  góp phần tích cực giải quyết việc làm và nâng cao đời sống của người có thu nhập thấp, thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.Hỗ trợ khoảng 10.000 công ty phát triển bền vững

Hình 1: Mục tiêu để doanh nghiệp phát triển

Chương trình hành động đến năm 2025 nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của các công ty bền vững; Khuyến khích, cảm hóa và nâng cao  trình độ của cán bộ quản lý, công chức, viên chức phục vụ nhu cầu hỗ trợ, tư vấn và quản lý  doanh nghiệp bền vững.

Hỗ trợ xây dựng ít nhất 10 công cụ và giải pháp để đo lường, đánh giá và công nhận  doanh nghiệp  bền vững; do đó hỗ trợ khoảng 10.000 công ty trong khu vực tư nhân kinh doanh bền vững; giúp tiết kiệm năng lượng từ 5,0 đến 7,0% tổng mức tiêu thụ năng lượng quốc gia; Tăng năng suất lao động bình quân 7% / năm.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển hệ sinh thái để hỗ trợ các doanh nghiệp  bền vững.Xây dựng các mô hình  kinh doanh bền vững thành công điển hình nhằm lan tỏa và khuyến khích các công ty phát triển bền vững; Thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp, để thực hiện các sáng kiến ​​kinh doanh bền vững.

2. Phạm vi và nhóm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp

“Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp  tư nhân quản lý bền vững giai đoạn 2022-2025” cấp quốc gia giai đoạn 2022-2025 công ty thương mại).

Các tổ chức thúc đẩy phát triển  doanh nghiệp bền vững: viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức phi kinh tế, các công ty, pháp nhân thực hiện các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

bộ, ban, ngành trung ương; Ủy ban nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các đơn vị trực thuộc; Các hiệp hội, tổ chức chủ trì thực hiện các hoạt động của chương trình.Chương trình sẽ triển khai  3 hoạt động chính: phát triển hệ sinh thái bền vững hỗ trợ  doanh nghiệp; hỗ trợ  doanh nghiệp kinh doanh bền vững; Các hoạt động quản lý chương trình.

Hình 2: Phạm vi mục tiêu phát triển

Hỗ trợ công ty xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh bền vững

Các công ty được đánh giá và công nhận là công ty bền vững được hỗ trợ với nội dung sau:

Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao gồm  đào tạo trực tiếp tại các công ty về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, và kế hoạch kinh doanh bền vững; Người lao động; Tài chính, sản xuất, kinh doanh, tiếp thị, quản lý nội bộ và các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ đào tạo bài bản và nâng cao trình độ ở Đức và nước ngoài để áp dụng và phát triển các mô hình kinh doanh bền vững.

Về công nghệ bao gồm: tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp; áp dụng  tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chi phí kiểm tra, hiệu chuẩn, thử nghiệm và đo lường chất lượng của sản phẩm và dịch vụ; tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; Tư vấn lựa chọn các giải pháp chuyển đổi số.

Hình 3: Phát triển bền vững doanh nghiệp

Hỗ trợ chi phí thuê và mua các giải pháp chuyển đổi số; Thử nghiệm, cải tiến sản phẩm, mô hình kinh doanh bền vững.Hỗ trợ tư vấn tiếp cận tài chính, kêu gọi vốn đầu tư.

Hỗ trợ  truyền thông, quảng bá, mở rộng thị trường  các sản phẩm, dịch vụ thương mại bền vững của công ty: hỗ trợ đăng ký thành công tài khoản mua bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế; Hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế; Bổ sung chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, lắp ráp khán đài hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, ăn ở cho đại diện công ty tham gia hội chợ, triển lãm trong  và ngoài nước

Doanh nghiệp vững chắc là vừa doanh nghiệp và hỗ trợ nhỏ từ nhà nước ngân sách để thực hiện nội dung trên theo tiêu chuẩn hỗ trợ cao nhất do Đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định vừa thực hiện các quy định.

To find more other information, hãy liên hệ Uy Danh nhé!

Related Articles

Back to top button