Hỗ trợ doanh nghiệp

Chính phủ ra sức hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là việc làm mà chính phủ luôn quan tâm. Phục hồi kinh tế, đầy mạnh hoạt đồng hoàn thiện. cụ thể: 

1. Mọi chính sách đều hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tự động rà soát các kiến ​​nghị của VCCI, hiệp hội, doanh nghiệp tại các hội nghị để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc “lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ” giữa Nhà nước và doanh nghiệp, chú trọng hiệu quả, không phô trương, format, nói đi đôi với làm. Hướng dẫn nhanh, triển khai Nghị quyết số 105 / NQ-CP ngày 09 tháng chín năm 2021 của phủ Chính và các chính sách, giải pháp về phòng, chống COVID-19 dịch với tinh thần hợp tác chặt chẽ để phát huy đồng bộ lực của nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp

Hình 1: các chính sách giúp đỡ doanh nghiệp và người dân

Ưu tiên cho công việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, coi đây là một trong những trọng tâm chính của nhiệm vụ; tiếp tục kiểm tra các yêu cầu, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để không gỡ bỏ trên nguyên tắc quản lý ở bất kỳ cấp nào thì cấp đó giải quyết, mọi chính sách đều phải hướng đến người dân và doanh nghiệp nghiệp, lấy dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; kịp thời đề xuất gỡ bỏ phương pháp, xử lý đối với trường hợp thẩm quyền. Rà soát, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm mục đích giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khởi tạo mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công việc bảo vệ COVID-19 đi cùng với mục tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường cấp quyền, phân quyền gắn với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý của Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả.

2. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 

Bộ Kế hoạch và Tư vấn khởi động hoàn thiện Chương trình phục hồi kinh tế tế bào của năm 2023, trong đó có các giải pháp trước mắt và tổng thể, hỗ trợ giới hạn dài phục hồi doanh nghiệp. Tiếp tục tham gia, đẩy mạnh hoạt động của các công ty đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 dịch; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư, công ty đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, hướng dẫn khởi động và tổ chức thực hiện Nghị định 80/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của phủ Chính quy định chi tiết một số điều khoản của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hình 2: Hỗ trợ chuyển đổi số

Đẩy mạnh khai thác các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp; sớm hoàn thiện chương trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, xã hợp tác và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025. Bộ tư pháp khởi động chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan. công ty tư vấn, Tư vấn đầu tư, Đấu thầu, Điện lực, Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hải quan, Đặc điểm thuế tiêu thụ, Thi hành án dân sự giải quyết những mâu thuẫn còn tồn tại giữa luật, bảo mật, phục hồi những vấn đề trong thực thi. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngẫu hứng hoàn thiện, Trình bao phủ Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 68 / NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn khi đại dịch COVID-19; Trình sửa đổi chính phủ Thủ tướng, bổ sung Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021. Làm việc trên các mặt hàng thiết bị như điện, dầu nhớt Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi, đánh giá Xăng dầu; có công cụ điều hành chương trình có thể nâng cao tận dụng quyền lợi. 

Phối hợp với Bộ kiểm tra tài nguyên nhập khẩu, hóa hàng góp phần tăng cường xuất khẩu, siêu nhập khẩu hạn chế. Bộ phận nghiên cứu xây dựng, rà soát bất kỳ kiểm soát nào đối với nhà vấn đề ở công ty, các dự án, công trình chưa hoàn thành chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp bảo vệ COVID-19, bao phủ Chính xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho công việc duy trì và phát triển sản xuất trong bệnh dịch điều kiện, không để đứt nguồn cung ứng; xây dựng kế hoạch phục hồi trường lao động cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. Bộ phận nghiên cứu xây dựng, rà soát bất kỳ kiểm soát nào đối với nhà vấn đề ở công ty, các dự án, công trình chưa hoàn thành chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp bảo vệ COVID-19, bao phủ Chính xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. 

bảo hiểm xã hộiHình 3: Xây dựng, rà soát phát triển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho công việc duy trì và phát triển sản xuất trong bệnh dịch điều kiện, không để đứt nguồn cung ứng; xây dựng kế hoạch phục hồi trường lao động cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. Bộ phận nghiên cứu xây dựng, rà soát bất kỳ kiểm soát nào đối với nhà vấn đề ở công ty, các dự án, công trình chưa hoàn thành chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp bảo vệ COVID-19, bao phủ Chính xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho công việc duy trì và phát triển sản xuất trong bệnh dịch điều kiện, không để đứt nguồn cung ứng; xây dựng kế hoạch phục hồi trường lao động cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho công việc duy trì và phát triển sản xuất trong bệnh dịch điều kiện, không để đứt nguồn cung ứng; xây dựng kế hoạch phục hồi trường lao động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho công việc duy trì và phát triển sản xuất trong bệnh dịch điều kiện, không để đứt nguồn cung ứng; xây dựng kế hoạch phục hồi trường lao động cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu.

Có thể thấy, chính phủ luôn đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình hình và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Chính vì thế, nền kinh tế sẽ được thúc đẩy. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập vào Uy Danh nhé!

Related Articles

Back to top button